REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.bat.pl

 

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak również do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego www.bat.pl, w tym do Osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

I.     Informacje ogólne i zastrzeżenia

 

1.     Właścicielem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem: – http://www.bat.pl jest Firma Handlowa "BAT" sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000140096, NIP: 5891661727; REGON: 191856230, kapitał zakładowy: 8 371 356, 00 zł, zwana w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą”.

2.     Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Adres Sprzedawcy oraz Magazynu:

ul. Mirachowska 31, 83-340 Sierakowice

adres e-mail: e-sklep@bat.pl

Nr tel.: 583 805 405 (numer czynny jest w godzinach: 08:00-19:00 od poniedziałku do soboty)

3.     Komunikacja w sprawach związanych z zawartą Umową, zgłaszaniem reklamacji oraz składaniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail Sprzedawcy wskazanego w pkt I.2 oraz adresu e-mail Klienta podanego przy rejestracji (lub na adres e-mail podany w formularzu zamówienia jeżeli Umowa sprzedaży zostaje zawarta bez rejestracji), a także drogą pocztową z wykorzystaniem adresu Sprzedawcy wskazanego w pkt I.2. Możliwy jest też kontakt telefoniczny na numer telefonu Sprzedawcy wskazany w pkt I.2 Regulaminu. 

4.     Sprzedawca informuje, że poza pocztą elektroniczną posiada do komunikacji z Klientami chat na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca informuje ponadto, że posiada inny niż poczta elektroniczna oraz chat środek komunikacji online, który gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji, a ponadto spełnia wymogi trwałego nośnika oraz umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się Konsumenta ze Sprzedawcą. Jest to następujący środek: komunikator Messenger na profilu Sklepu Internetowego prowadzonym na portalu społecznościowym facebook.com.

5.     Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

6.     Sprzedawca stosuje wypracowane przez siebie dobre praktyki handlowe, jednak nie są one skodyfikowane.

7.     Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego oraz realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich sprostowania. Żądanie w tym zakresie należy kierować na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w pkt I.2 lub pisemnie na adres Sprzedawcy  wskazany w pkt I.2 Regulaminu.

8.     Dane osobowe podane w związku z zamówieniem w Sklepie są gromadzone i przetwarzane zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zmian.)

9.     W przypadku Klientów, którzy korzystają przy Umowie Sprzedaży z płatności elektronicznych, Administrator przekazuje Ich dane osobowe - jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności - agentowi rozliczeniowemu : Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

10.     W przypadku Klientów, którzy korzystają w Sklepie Internetowym z usług dostawy Towaru, Administrator przekazuje dane osobowe Klientów - jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania dostawy - wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na jego zlecenie.

11.     Wszelkie pozostałe informacje związane z danymi osobowymi znajdują się w Polityce prywatności/klauzuli informacyjnej RODO.

12.     Sprzedawca informuje, że:

-     poza zapłatą ceny za Produkt i kosztów jego dostawy (o ile Klient wybierze dostawę Produktu), nie występują inne koszty związane z zawarciem Umowy Sprzedaży, z wyjątkiem kosztów wynikających z umowy kredytowej- jeżeli Produkt kupiono na kredyt. Koszty związane z odstąpieniem od Umowy zostały podane w dalszej części Regulaminu,  

-     czas trwania Umowy Sprzedaży: jest to umowa jednorazowa,

-     minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta z Umowy Sprzedaży: w momencie zapłaty za Produkt i jego dostawę (o ile koszty dostawy wystąpią) zobowiązanie Konsumenta wygasa,

-     w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży Konsument nie jest zobowiązany do wniesienia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

13.     W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca świadczy następujące usługi elektroniczne:

-     przeglądanie Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, przy czym umowa o świadczenie tej usługi elektronicznej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania przeglądania Produktów,

-     rejestracja i założenie Konta klienta w Sklepie Internetowym, przy czym umowa o wykonanie tej usługi zostaje zawarta na czas nieoznaczony,

-     dokonywanie czynności zmierzających bezpośrednio do uzgodnienia warunków Umowy sprzedaży oraz odbioru/ dostawy Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym, przy czym umowa o świadczenie tej usługi elektronicznej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży bądź rezygnacji z zakupu, jeżeli nastąpiła przed zawarciem Umowy Sprzedaży,

-     zawieranie Umowy sprzedaży oraz odbioru/dostawy Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym, przy czym Umowa Sprzedaży zostaje zawarta na czas oznaczony do momentu jej wykonania przez Strony bądź odstąpienia od tej Umowy przez Konsumenta lub Osobę do jakiej stosuje się  przepisy dot. Konsumenta.

14.     Świadczenie przez Sprzedawcę usług elektronicznych związanych z prowadzeniem Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem a także z Regulaminem Strony Internetowej www.bat.pl

15.     Produkty objęte aktualną promocją są oznaczone komunikatem: PROMOCJA. Realizacja zamówień Produktów, będących w promocji, odbywa się wg kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania zapasów.

16.     Wszelkie informacje dotyczące produktów umieszczonych w Sklepie Internetowym pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez ich Producentów.

17.     Zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy. Oferowany Produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu. Opis Produktu stanowi udzielenie Klientowi wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących towarów, jednakże w razie konieczności uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji o Produkcie prosimy o kontakt ze Sprzedawcą na jego adres e-mail wskazany w pkt I.2 Regulaminu lub na numer telefonu: 583 801 201.

18.     Oznaczenia Producentów i inne znaki towarowe należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

19.     Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu a także odznaczenia odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację. 

20.     Prezentowana na stronach Sklepu Internetowego oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego lecz jedynie zaproszenie do składania ofert kupna przez Klientów. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedawcę, co następuje dopiero w momencie przesłania do Klienta przez Sprzedawcę wiadomości e-mail stwierdzającej, że stan Zamówienia jest ,,potwierdzony”. Pozostałe informacje związane z zawieraniem Umowy Sprzedaży zawarte zostały w pkt V Regulaminu.

21.     Sprzedawca ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową. 

22.     Do czasu zapłaty całej należności, towar stanowi własność Sprzedawcy (art. 589 KC).

23.     Poprzez akceptację postanowień zawartych w Regulaminie, Klient zgłasza żądanie wystawienia faktury dokumentującej zawartą Umowę sprzedaży oraz wyraża zgodę na otrzymanie żądanej faktury w postaci elektronicznej, zamiast paragonu fiskalnego.

24.     Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania ceny).

25.     W przypadku, gdy oferowany towar posiada funkcjonalności z elementami cyfrowymi, włącznie z technicznymi środkami ich ochrony lub występują mające znaczenie kompatybilności towarów z elementami cyfrowymi, Klient zostanie przez Sprzedawcę o tym fakcie poinformowany.

26.     Sprzedawca w treści niniejszego Regulaminu informuje Klienta o ogólnych informacjach, dotyczących głównych parametrów decydujących o plasowaniu ofert przedstawionych Konsumentowi w wyniku wyszukiwania, o którym mowa w art.  2 pkt 11 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070) oraz znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami.

27.     Sprzedawca przedstawiając propozycje nabycia produktu jest zobowiązany podać istotne informacje o produkcie, a w szczególności:

-     uzgodnienia dotyczące sposobu płatności, dostawy lub wykonania Produktu: Sprzedawca podaje, że informacje te przedstawiane będą także w korespondencji elektronicznej jaka towarzyszy zawarciu Umowy Sprzedaży, 

-     informacje o tym, czy i w jaki sposób Przedsiębiorca zapewnia, aby publikowane opinie  pochodziły od Konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli : Sprzedawca podaje, że możliwość postawienia komentarza i opinii jest dostępna wyłącznie dla Klientów zrejestrowanych / zalogowanych w Sklepie Internetowym, którzy kupili dany Produkt. Każda ocena przed opublikowaniem musi zostać zatwierdzona przez Sklep Internetowy.

-     ogólne informacje dotyczące głównych parametrów decydujących o plasowaniu produktów przedstawianych Konsumentowi w wyniku wyszukiwania oraz względne znaczenie tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami: Sprzedawca podaje, że możliwe jest plasowanie produktów wyświetlanych w odpowiedzi na wyszukiwanie przez Klienta. Klient dokonuje wyboru dopasowania wyświetlanych produktów samodzielnie, spośród następujących kryteriów wyszukiwania: 

- ostatnio oglądane produkty, 

- najczęściej kupowane produkty, 

- produkty kupione przez kontakt, 

- produkty zakupione wraz z oglądanym produktem, 

- produkty z tej samej kategorii co ostatnio oglądany produkt, 

- produkty z wybranej kategorii, 

- wybierz produkty z galerii,

- moduł sztucznej inteligencji (Konsument ma do wyboru metody: wspólna filtracja, najczęściej kupowane po obejrzeniu innego produktu, najczęściej oglądane razem, najczęściej kupowane razem, statystyki łączone z wagą).

Względne znaczenie tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami: wybór danego parametru zależy od decyzji obsługi Sklepu Internetowego. Jeżeli wybrana jest jedna metoda doboru Produktów, to pozostałe metody nie są brane pod uwagę. 

28.     Sprzedawca oświadcza, że nie stosuje nieuczciwych praktyk rynkowych, w szczególności poprzez:

-     podawanie wyników wyszukiwania bez wyraźnego ujawnienia płatnej reklamy lub płatności dokonanej specjalnie w celu uzyskania wyższego plasowania produktów w ramach wyników wyszukiwania - w odpowiedzi na internetowe wyszukiwanie Konsumenta. Sprzedawca oświadcza zwłaszcza, że nie stosuje płatnych reklam w wyszukiwarce dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.

-     twierdzenie przez Przedsiębiorcę, który umożliwia dostęp do opinii Konsumentów o produktach, że opinie o produkcie zostały zamieszczone przez Konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli, pomimo że Przedsiębiorca ten nie podjął uzasadnionych i proporcjonalnych kroków aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od tych Konsumentów. Sprzedawca oświadcza zwłaszcza, że możliwość postawienia komentarza i opinii jest dostępna wyłącznie dla Klientów zrejestrowanych / zalogowanych w Sklepie Internetowym, którzy kupili dany Produkt. Każda ocena przed opublikowaniem musi zostać zatwierdzona przez Sklep Internetowy.

-     zamieszczanie lub zlecanie zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Konsumentów, albo zniekształcanie opinii lub rekomendacji Konsumentów,  w celu promowania produktów. Sprzedawca oświadcza zwłaszcza, że możliwość postawienia komentarza i opinii dostępna wyłącznie dla Klientów zrejestrowanych / zalogowanych w Sklepie Internetowym, którzy kupili dany Produkt stanowi jedyną możliwość wyrażenia komentarza i opinii o Produkcie udostępnianą przez Sprzedawcę.

29.     Na Sprzedawcy ciąży obowiązek potwierdzenia zawarcia umowy na odległość poprzez przekazanie Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, chyba że Przedsiębiorca dostarczył Konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy.

II. Definicje

 

Konsument:

osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

Osoba do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta:

osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Klient/ Usługobiorca:

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

 

Sprzedawca/ Usługodawca/ Przedsiębiorca:

Podmiot opisany w pkt I.1.

 

Sklep Internetowy:

Sklep działający pod adresem internetowym https://www.bat.pl

 

Dzień roboczy:

jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

Formularz rejestracji:

formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta zawierającego dane do składania Zamówień i zawarcia Umowy Sprzedaży;

 

Formularz zamówienia:

formularz uzupełniany on-line dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybór Produktów oraz określenie sposobu płatności,

 

Produkt/Towar:

rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,

 

Umowa Sprzedaży:

umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

 

Zamówienie:

oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 

Do zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym nie jest niezbędne dokonanie rejestracji i założenie Konta klienta. W zależności od tego, czy Klient zamierza założyć Konto klienta czy dokonać zakupów bez rejestracji, istnieją dwa tryby dokonywania Zakupów:

 

III.     Zakupy połączone z rejestracją i założeniem Konta klienta:

 

1.     W tym trybie Klient wypełnia Formularz rejestracji zawierający niezbędne do składania Zamówień dane tj.: imię i nazwisko/firma, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego i nr NIP jeżeli jest wymagany. Podany w trakcie zakładania Konta klienta adres poczty elektronicznej będzie używany do komunikacji z Klientem prowadzonej w celu obsługi Zamówień. Założenie Konta i zapisanie wprowadzonych danych następuje poprzez określenie hasła umożliwiającego indywidualny dostęp i naciśnięcie pola „Załóż Konto”.

2.     Konto klienta prowadzone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, żądania usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt. I.2.

3.     Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza zamówienia zawierającego wybrane Produkty, kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola: „Kup produkty online” oraz przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do weryfikacji (w tytule „Przyjęliśmy do weryfikacji zamówienie nr ...”).

4.     Do czasu zawarcia Umowy Sprzedaży w sposób opisany w pkt V Sprzedawca umożliwia nieodpłatnie Klientowi zakończenie w każdej chwili korzystania z usług elektronicznych polegających na przeglądaniu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, rejestracji i założeniu Konta klienta w Sklepie Internetowym, dokonywaniu czynności on-line zmierzających bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w tym uzgodnienia warunków tej Umowy i dostawy towarów oferowanych w Sklepie Internetowym.

5.     Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego: komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Google Chrome z włączoną obsługą plików cookie.

6.     Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz do nie wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

 

IV.     Zakupy bez rejestracji:

 

1.     Klient wypełnia formularz zawierający niezbędne do składania Zamówień dane tj.: imię i nazwisko/firma, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego i nr NIP jeżeli jest wymagany. Podany w formularzu o jakim mowa powyżej adres poczty elektronicznej będzie używany do komunikacji z Klientem prowadzonej w celu obsługi Zamówień.

2.     Złożenie Zamówienia następuje po: wypełnieniu przez Klienta Formularza zamówienia zawierającego wybrane Produkty, kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola: „Kup produkty online” oraz przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do weryfikacji (w tytule „Przyjęliśmy do weryfikacji zamówienie nr ...”).

3.     Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego: komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Google Chrome z włączoną obsługą plików cookie.

4.     Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz do nie wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. Zawarcie Umowy sprzedaży

 

1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. III lub IV Regulaminu, jednakże dopiero z momentem potwierdzenia przez Sklep Internetowy dostępności zamówionego Towaru, co następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail ze stwierdzeniem, że stan Zamówienia jest ,,potwierdzony".

2.     Moment powstania obowiązku zapłaty wyrażony jest przy każdym Zamówieniu w sposób wyraźny poprzez użyte sformułowanie wskazujące na powstanie obowiązku zapłaty po stronie Klienta.

3.     Cena oraz cena jednostkowa Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Cena ta uwidoczniona jest w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.

4.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie do weryfikacji  poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail oraz jednocześnie podejmuje czynności w celu weryfikacji dostępności Produktu. Sprzedawca na tym etapie zawiadamia także Klienta o kosztach dostawy produktu, jeżeli są standardowe i znane Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na właściwości towaru wysokość tych kosztów Sprzedawca musi uprzednio ustalić, koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi w oddzielnej wiadomości mailowej.

5.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych tzn. zapłata kartą płatniczą lub kredytową, przelewu, płatności elektronicznych dostępnych w Internecie - Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie płatności poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail. 

6.     Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z momentem wysłania do Klienta wiadomości e-mail ze zmianą stanu zamówienia na „Potwierdzone”. W wypadku w jakim koszty dostawy Produktu nie są standardowe, warunkiem potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednie zaakceptowanie przez Klienta wysokości kosztów dostawy Produktu.

7.     Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. V.4 Regulaminu, a w wypadku gdy koszty dostawy Produktu nie są znane Sprzedawcy na etapie wysyłania tej wiadomości mailowej, utrwalenie treści Umowy następuje dodatkowo w wiadomości e-mail zawierającej koszty dostawy. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

8.     Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę w postaci elektronicznej. Faktura ta zostanie przesłana Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji albo przy zawieraniu Umowy sprzedaży bez rejestracji - na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

9.     W każdym przypadku informowania przez Sprzedawcę o obniżeniu ceny towaru lub usługi, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

10.     Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru lub usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. 

11.     W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie, Sprzedawca uwidacznia również informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki z zastrzeżeniem, że termin o którym mowa w ustępach powyżej nie ma zastosowania.

 

VI. Sposoby i terminy płatności za Produkt

 

1.     Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1.     Zapłata gotówką przy odbiorze

2.     Zapłata przy odbiorze za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych tzn. zapłata kartą płatniczą lub kredytową

3.     Przelew

4.     Płatności elektroniczne dostępne w Internecie

5.     Płatności ratalne    

2.     Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.; 

3.     Akceptowane karty płatnicze:

1.     VISA

2.     Visa Electron

3.     Mastercard

4.     MasterCard Electronic

5.     Maestro

 

VII.     Termin płatności:

 

1.     Klient obowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej w chwili odbioru Towaru. W wypadku płatności bezgotówkowych zapłaty za Towar należy dokonać bezpośrednio po złożeniu Zamówienia lub w terminie uzgodnionym z pracownikiem Sklepu 

2.     Dokonanie płatności jest warunkiem wydania towaru /wysyłki i wydania towaru. W przypadku płatności przelewem, płatność uważa się za dokonaną po zaksięgowaniu jej na rachunku bankowym Sklepu Internetowego.

 

VIII.     Sposoby i termin dostawy oraz odbioru Produktu.

 

Sprzedawca udostępnia następujące formy dostawy/odbioru Towaru:

 

1.     Odbiór Towaru przez Klienta w uzgodnionym ze Sprzedawcą oddziale oraz terminie:

1.     Odbiór Towaru jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub drogą mailową, terminu odbioru. Towar wydany zostanie tylko Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej (po wcześniejszym dostarczeniu upoważnienia faxem, drogą mailową lub osobiście). 

2.     W przypadku odbioru osobistego Klient ponosi koszt odbioru Towaru we własnym zakresie.

2.     Dostawa towaru może odbyć się w następującej formie:

-     Dostawa kurierem DHL

-     Dostawa kurierem inPost

-     Dostawa do paczkomatów inPost (dotyczy wyłącznie towarów nie przekraczających ograniczeń gabarytowych)

-     Dostawa transportem Sprzedawcy

-     Dostawa transportem zleconym przez Sprzedawcę.

3.     Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.     Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia bądź ustalane są indywidualnie najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.     Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 24 h do 14 Dni roboczych, chyba że w opisie wskazano inny termin lub Sprzedawca, ze względu na szczególny przypadek, przed upływem powyższego terminu wskaże nowy termin, nie dłuższy jednak niż 30 dni kalendarzowych. 

6.     Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej, kartą płatniczą lub płatnością ratalną – od dnia uznania rachunku Sprzedawcy,

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępniania wyłącznie wybranych form dostawy dla całości lub części Zamówienia

8.     W sytuacji, gdy w Zamówieniu znajdują się Towary, dla których niemożliwe jest zrealizowanie dostawy w jednej formie, Zamówienie zostanie podzielone a dostawa dla każdego wydzielonego Zamówienia zostanie zrealizowana niezależnie.

 

IX. Reklamacja Towaru

 

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, który jest Konsumentem lub Osobą do jakiej stosuje się  przepisy dot. Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt nie jest zgodny z umową, określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności opisane są w Rozdziale 5A (art. 43 a i nast.,) ustawy o prawach konsumenta. W wypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem ani Osobą do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta, w wypadku wadliwości towaru zastosowanie znajdą przepisy o rękojmi uregulowanie w Kodeksie cywilnym.

2.     Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w pkt I.2 oraz w formie elektronicznej na adres e-mail przywołany w pkt I.1.

3.     Sugeruje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności daty wystąpienia niezgodności z umową i dokładnego opisu niezgodności z umową- ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.     Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

5.     W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową konieczne jest dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Konsument/ Osoba do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta udostępni Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Wówczas Sprzedawca odbierze towar na swój koszt. Klient nie będący Konsumentem/ Osobą do jakiej stosuje się  przepisy dot. Konsumenta zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na adres Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj niezgodności z umową, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta jest niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie przez Sprzedawcę o udostępnienie Produktu w miejscu w którym Produkt się znajduje, w uprzednio uzgodnionym terminie.

6.     Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku jego zgodności z Umową, a Kupującym jest Konsument/ Osoba do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta, Sprzedawca zdemontuje towar oraz zamontuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, lub zleci wykonanie tych czynności na swój koszt.

7.     Konsument / Osoba do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta nie jest zobowiązany/zobowiązana do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

 

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2.     Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. 

 

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania celem pozasądowego rozwiązania sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad tego postępowania dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

- Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 

XI. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 

1.     Konsument, a także Osoba do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta która zawarła umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt XI.8 Regulaminu. Jeżeli Konsument/ Osoba do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta zawarł/zawarła umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty Sprzedawcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta/ tej Osoby, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane są w pkt. I.2. 

 

2.     Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do  ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zmian), który dostępny jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/. Konsument oraz Osoba do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta otrzymuje formularz odstąpienia w korespondencji mailowej przesłanej w odpowiedzi na złożone Zamówienie, może również w każdym czasie zwrócić się do Sprzedawcy o przesłanie formularza przesyłając prośbę w tym zakresie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2. Konsument oraz Osoba do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.     Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1.     dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub Osobę o jakiej mowa w art. 38a lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo gdy na mocy Umowy ma miejsce regularne dostarczanie Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

2.     dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.

 

4.     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument / Osoba do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta złożył/złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego/jej ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Osoby do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi/ tej Osobie wszystkie dokonane przez niego / ją płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Wyjątkiem są dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Konsumenta/ tę Osobę sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument/ ta Osoba, chyba że Konsument/ ta Osoba wyraźnie zgodził się/ zgodziła się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego/ dla niej z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/ tej Osoby do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta/ Osobę do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta/tej Osoby. 

6. Konsument/ Osoba do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpiła od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Wyjątkiem jest przypadek, kiedy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Produktu przed jego upływem.

7. Konsument/ Osoba do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta/tej Osoby o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

8. Koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta/ Osobę do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta od Umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument/ ta Osoba:

 

- Poniesione przez Konsumenta/ Osobę do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta dodatkowe koszty, jeżeli Konsument/ ta Osoba wybrała sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.

 

- Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu- ich wysokość zależy od sposobu przesłania Produktu wybranego przez Konsumenta/ Osobę do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta/ Osoby do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 

-  Koszty świadczenia spełnionego na rzecz Konsumenta/ Osoby do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta do chwili odstąpienia od Umowy (w przypadku Produktu będącego usługą), jeżeli wykonywanie usługi- na wyraźne żądanie Konsumenta/tej Osoby - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty, którą ma obowiązek uiścić Konsument/ ta Osoba, oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

9. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a towar dostarczono Konsumentowi/ Osobie do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta do miejsca, w którym zamieszkiwał/ zamieszkiwała w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

 

XII. Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy

 

Konsumentowi/ Osobie do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do umów:

 

  1. o świadczenie usług, za które Konsument/ ta Osoba jest zobowiązana do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/ tej Osoby, która została poinformowana przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjęła to do wiadomości;

  2.  w których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/tej Osoby lub służący zaspokojeniu jego/ jej zindywidualizowanych potrzeb; 

 

3) w których Konsument/ ta Osoba wyraźnie żądała, aby Sprzedawca do niego/ do niej przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument/ ta Osoba żądała, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi/tej Osobie w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

 

4) w których przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 

 

5) w których przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 

6) w których przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami; 

 

7) w której Konsument / ta Osoba wyraźnie żądał/ wyraźnie żądała, aby Przedsiębiorca do niego / do niej przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument/ ta Osoba żądał/ żądała, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi/tej osobie w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów.

 

XIII. Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami ani Osobami do jakich stosuje się przepisy dot. Konsumenta

 

1.     Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem ani Osobą do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta z tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona na podstawie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. 

2.     W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem ani Osobą do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od niej. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny. Nie rodzi to po stronie Klienta niebędącego Konsumentem ani Osobą do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy, w tym zwłaszcza roszczenia o naprawienie szkody.

3.     W wypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami ani Osobami do jakich stosuje się przepisy dot. Konsumenta, Sprzedawca może ograniczyć dostępne sposoby płatności, włącznie z wymogiem dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.     Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem ani Osobą do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1.000 zł brutto. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem ani Osobą do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy. Sprzedawca nie ponosi w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem ani Osobą do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 

5.     Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem ani Osobą do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami ani Osobami do jakich stosuje się przepisy dot. Konsumenta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi, a także za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6.     W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem lub Osobą do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta ma obowiązek zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.     W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami lub Osobami do jakich stosuje się przepisy dot. Konsumenta, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazywania przyczyn. Następuje to poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.     Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem ani Osobą do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta zostają poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

XIV. Gwarancja i usługi posprzedażne

 

Wskazanie w opisie Produktu, iż objęty został on gwarancją jest równoznaczne z informacją o objęciu Produktu gwarancją Producenta, o warunkach której Klient może uzyskać informację bezpośrednio na stronie internetowej danego Producenta bądź kierując zapytanie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt I.2. Sprzedawca nie jest Gwarantem – nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie Internetowym Produkty. Sprzedawca nie oferuje także usług posprzedażnych dotyczących Produktów objętych Umową sprzedaży.

 

XV. Inne postanowienia

 

1.     Na żądanie Klienta Sprzedawca nieodpłatnie udostępni niniejszy Regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

2.     Sprzedawca informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z sieci Internet, w tym z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, takich jak:

-     możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

-     obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; 

-     obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania; 

-     możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, czyli oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;

-     możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika.

3.     Sprzedawca informuje, że w celu realizacji usług związanych z prowadzeniem Sklepu korzysta z plików cookies służących min. do monitorowania aktywności Klienta w sieci i zbierania danych dotyczących adresów e-mail, rodzaju oprogramowania używanego do przeglądania stron internetowych, czy historii przeglądarki. Sprzedawca informuje, że Klient posiada możliwość zablokowania możliwości ich tworzenia, jednak zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies w urządzeniu Klienta może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

XVI. Postanowienia końcowe

 

1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.     W przypadku ewentualnej niezgodności lub różnic interpretacyjnych niniejszego Regulaminu z postanowieniami bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, pierwszeństwo mają regulacje ustawowe i je należy stosować.


 XVII.   Zmiana Regulaminu:

 

1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.

2.     W przypadku zawarcia umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto klienta) na podstawie Regulaminu -  zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego – tj. jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeżeli zmiana Regulaminu powodowałaby wprowadzenie jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższenie obecnych, Usługobiorca będący Konsumentem lub Osobą do jakiej stosuje się przepisy dot. Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy. 

3.     Jeżeli na podstawie niniejszego Regulaminu nastąpi zawarcie umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) - zmiany Regulaminu będą obowiązywały po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.bat.pl., przy czym nie będą one w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów/ Usługobiorców będących Konsumentami lub Osobami do jakich stosuje się przepisy dot. Konsumenta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na Zamówienia, które w momencie wejścia w życie zmian zostały już złożone w Sklepie Internetowym, ani na zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaż.